• Szybka wysyłka
  • Bezpieczeństwo
  • Poppers Info
Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

Regulamin

1. Ogólne postanowienia regulaminu.

Niniejszy regulamin reguluje stosunki prawne pomiędzy sklepem internetowym www.poppers-shop.pl, zwanym dalej sprzedawcą, a kupującym zawarte w nim towary, zwanym dalej klientem/konsumentem.

Zobowiązujące są wyłącznie niżej opisane warunki sprzedaży i dostaw, jak również - ograniczone każdorazowo na dany obszar zastosowania - dodatkowe warunki, których uwzględnienie w umowie zostało uzgodnione z kupującym. Odstępujące od wcześniejszych ustaleń warunki kupującego nie będą uwzględniane.

2. Oferta, umowa i cena.

2.1 Aby dokonać zakupu z serwisie www.poppers-shop.pl musisz mieć ukończone 18 lat i legitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Wszelkie oferty zamieszczone w naszym sklepie bezwzględnie podlegają temu warunkowi.

2.2 Obowiązujące ceny towarów ustalane są na podstawie wartości podanej na stronie sprzedającego w dniu złożenia zamówienia przez klienta. Wszystkie podane wartości są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Wartość każdego zamówienia zostaje powiększona o koszt wysyłki. Sklep www.poppers-shop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

2.3. Po zatwierdzeniu zawartości koszyka, uzupełnieniu danych osobowych i wybraniu sposobu wysyłki,formy płatności oraz kliknięciu przycisku „kup teraz”, zamówienie zostaje oficjalnie przyjęte przez system i następuje proces jego realizacji. System automatycznie generuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, co nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna, sprzedaży między sprzedającym a kupującym. Umowa kupna, sprzedaży pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie dostarczenia towaru do klienta lub poprzez wysłanie osobnego potwierdzenia zamówienia na adres e-mail kupującego.

3. Odstąpienie od umowy.

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem (np. list, fax, e-mail). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem odebrania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa w niniejszym regulaminie sklepu. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy na podany poniżej adres. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.

Reklamacje i zwroty prosimy wysyłać na adres:


E-mail: info@poppers-shop.pl
Telefon: +43 1 523 75 00

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu oraz jego zgodności z zamówieniem i stanu technicznego. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie zobowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Płatności


4.1. Płatność kartą kredytową:
Płatności kartą kredytową możliwa tylko w walucie euro.

4.2. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane przez e-mail zaraz po sprawdzeniu zgodności danych osobowych podanych przez klienta.

4.3. W przypadku nieotrzymania przesyłki należy natychmiast skontaktować się z serwisem przez adres e-mail: info@poppers-shop.pl. Nasz zespół konsultantów natychmiast skontroluje przebieg zamówienia i dostawy oraz w razie potrzeby nada przesyłkę zastępczą.

4.4. W przypadku konieczności księgowania zwrotów wynikłych z winy klienta zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 euro. W przypadku wykazania przez klienta niższych kosztów zwrotu, różnica zostanie uregulowana na rzecz klienta.

4.5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kosztów powstałych w wyniku wyżej wymienionego procesu. Kwotę naliczamy zgodnie z wysokością poniesionych kosztów, niemniej jednak niż 12 euro. W przypadku wykazania przez klienta niższych kosztów, różnica zostanie uregulowana na rzecz klienta.

5. Dostawa

5.1. Dostawa odbywa się w formie przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.2. Wszelkie przesyłki ze sklepu www.poppers-shop.pl są dostarczane w szczelnie zamkniętych, dyskretnie opakowanych, grubych kartonach, bez napisów i informacji o zawartości.

5.3. Przy płatności kartą kredytową lub za pobraniem, wysyłka realizowana jest natychmiast po złożeniu zamówienia.

5.4. Dbając o całkowitą dyskrecję naszych klientów, na dokumentach rozliczeniowych nie umieszczamy nazwy sklepu. Na wszelkich potwierdzeniach, wyciągach i rachunkach widnieje tylko nazwa naszej firmy, "Skyline GmbH".

5.4. Dostawę realizujemy w ciągu 7 dni roboczych.

5.5. Serwis www.poppers-shop.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy ze względu na opóźnienie lub błędne zaopatrzenie sklepu wynikłe z winy producenta.

5.6. Roszczenia związane z przekroczeniem czasu dostawy nie będą uwzględniane w procesie reklamacji, ani w żadnych innych okolicznościach.

5.7. Koszt wysyłki:
Wysyłka do Polski: zł 25,- / 5,80 Euro
Na terenie Europy: zł 34,- / 8 Euro

5.8. Przy wyborze opcji paczkomatu, przesyłka automatycznie nadawana jest przez firmę DHL.

6. Odpowiedzialność za przesyłkę.

Jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma.

7. Prawo własności.Do momentu uiszczenia przez klienta pełnej opłaty za zakupiony towar, rzecz pozostaje własnością serwisu www.popperrs-shop.pl.

8. Ochrona danych osobowych

Powierzonych nam przez Państwa danych osobowych, używamy tylko i wyłącznie do obsługi procesów zamówień i reklamacji.

Zespół www.poppers-shop.pl wymaga od Państwa udostępnienia jedynie niezbędnych informacji, potrzebnych do sprawnej i rzetelnej obsługi klienta. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), żadne z powierzonych nam danych nie zostają wykorzystane w innych celach, niż do realizacji zamówień i kontaktu z kupującymi w trakcie trwania procesów zamówienia lub reklamacji.

Szyfrowanie danych.
Dbając o bezpieczeństwo danych oraz bezpieczeństwo transakcji wdrożyliśmy uznany na świecie certyfikat SSL. Gwarantuje on, że dane, które podajesz podczas transakcji są szyfrowane i tym samym nie dostaną się w niepowołane ręce. Szyfrowane jest połączenie pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem.

Certyfikat SSL wydany został przez firmę GIGAONE będącego autoryzowanym Premium Partnerem firm GeoTrust i VeriSign, światowych wystawców certyfikatów SSL.Systemy te gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.

9. Gwarancja/ Zwrot/ Reklamacja/ Wymiana.

9.1. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu uszkodzone elementy zwrócimy nieodpłatnie. W przypadku rezygnacji z uszkodzonego towaru prosimy o poinformowanie nas drogą elektroniczną na adres: info@poppers-shop.pl.

9.2. Firma „Skyline GmbH przyjmuje odpowiedzialność za wadliwe produkty na okres dwóch lat od momentu zawarcia umowy kupna, sprzedaży. Okres gwarancji naliczany jest od momentu dostawy towaru do klienta. Roszczenia gwarancyjne są pierwotnie ograniczone do wymiany towaru uszkodzonego na sprawny. W przypadku wymiany towaru na kolejny, uszkodzony egzemplarz, kupujący ma prawo do obniżki ceny zakupu bądź odstąpienia od umowy kupna. Wszelkie wady mechaniczne oraz techniczne towaru, związane z niewłaściwym użytkowaniem produktu nie będą uwzględniane w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

9.3. Firma „Skyline GmbH” nie udziela gwarancji przydatności towarów do konkretnych celów. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia o odszkodowania wynikłe z obrażeń, okaleczeń lub długotrwałej utraty zdrowia podczas niewłaściwego użytkowania produktu nie będę brane pod uwagę, bez względu na podstawę prawną przedstawioną przez konsumenta. Powyższe roszczenia nie mają zastosowania w myśl ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa i braku odpowiedzialności, w wyniku których powstało zagrożenie życia lub zdrowia, okoliczności takie uważane są za naruszenie warunków umowy i firma „Skyline GmbH” nie bierze za nie odpowiedzialności prawnej. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia podstawowych zobowiązań umowy jest uzasadnione w przypadku przewidywalnych szkód powstałych z winy bezpośrednich wad technicznych i mechanicznych urządzenia, przy powstaniu których nie ma widocznych znamion umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, w wyniku których mogło zaistnieć bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Zmiana ciężaru dowodów na niekorzyść klienta nie ma żadnego związku z powyższymi regulacjami. Powyższe postanowienia stosuje się również w odniesieniu do usług świadczonych przez naszych pracowników i agentów.

9.4. Ostrzeżenie! Sprzedawca wyraźnie zaznacza, że wszystkie towary wchodzące w asortyment sklepu www.poppers-shop.pl mogą być użytkowanie jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i normami określonymi w instrukcji obsługi. Do każdego produktu dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi, której zaleceń należy bezwzględnie przestrzegać aby uniknąć niebezpiecznych wypadków. Wszelkie modyfikacje towarów, zwłaszcza elektronicznych, mogą prowadzić to niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Produkty sprzedawane w naszym serwisie mogą być używane wyłącznie za zgodą osób z nich korzystających i nigdy wbrew ich woli. Udostępnianie jakichkolwiek produktów nieletnim jest surowo zabronione. Wszystkie produkty są poddawane szczegółowym testom bezpieczeństwa, jednak sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewłaściwego użytkowania obrażenia fizyczne oraz utratę zdrowia lub życia.

9.5. Akcesoria erotyczne, lubrykanty, prezerwatywy i bielizna nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych.

9.6. Wymiana nośników CD i DVD jest niemożliwa ze względu na ustawę o ochronie danych na trwałych nośnikach informacji. W przypadku uszkodzenia takiego nośnika, klient ma prawo wymienić go na dokładnie taki sam, nieuszkodzony produkt.

10. Odpowiedzialność za obce linki

W stosunku do wszystkich linków umieszczonych na stronie www.poppers-shop.pl, sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Sprzedawca wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści powiązanych ze stronami obcymi i nie przyjmuje ich zawartości jako własnej. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na stronie internetowej serwisu www.poppers-shop.pl.

11. Obowiązujące prawo / wymóg formy pisemnej.

Wszelkie warunki oraz stosunki prawdę między firmą „Skyline GmbH” a nabywcą, są regulowane zgodnie z prawem i na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. We wszystkich aspektach działalności oraz w kontaktach ze sprzedającym, wszelkie funkcje decyzyjne pełni główna siedziba firmy. Wszelkie zmiany w umowach, roszczenia wobec sprzedawcy i inne, należy kierować bezpośrednio na adres firmy w formie pisemnej.

12. Klauzula Salwatoryjna.

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.